Itilize Kat eWIC ou an

Kat

eWIC Ou an

Kat eWIC la se yon fason san danje epi pratik pou itilize avantaj WIC ou yo.

Ou pral sèvi ak kat eWIC ou a pou achte pwodui alimantè WIC apwouve nan boutik WIC otorize yo.

Yo pral mete Avantaj Alimantè pou chak patisipan WIC yo sou yon kont fanmi sou yon kat eWIC. Chak mwa, y ap depoze avantaj alimantè fanmi w yon fason otomatik sou kont WIC ou a.

Chak fwa ou achte yon pwodui alimantè WIC apwouve, y ap retire atik sa a sou kont avantaj ou an. Achte sa w bezwen. Ou pa oblije achte tout pwodui alimantè ou an menm tan.

Ekonomize kat eWIC ou an! W ap achte pwochen avantaj ou yo ak menm kat la chak mwa.

Pran swen kat eWIC ou a
Toujou
 • Kenbe kat ou a an sekirite epi pwòp.
 • Kenbe kat ou a lwen atik tankou leman, telefòn selilè, televizyon, ak maykowev.
Pa
 • Ekri PIN ou sou kat ou a.
 • Kenbe PIN ou nan valiz ou oswa nan bous ou.
 • Bay nenpòt moun ou pa vle sèvi ak kat ou a PIN ou an.
 • Pliye kat ou a.
 • Mete kat ou a nan limyè solèy la dirèkteman, tankou sou dach yon machin.

Acha

Pwodui Alimantè WIC Ou yo

Verifye balans kont ou anvan ou achte. Gen 2 fason ou kapab fè sa.

 1. Si gen yon machin Pwendevant (Point of Sale, POS) eWIC nan magazen an, ou ka glise kat ou a epi antre PIN ou pou jwenn balans ou.
 2. Kontakte sèvis kliyan eWIC la lè w rele:

Ekonomize kat eWIC ou an! W ap achte pwochen avantaj ou yo ak menm kat la chak mwa.

Pran swen kat eWIC ou a
Toujou
 • Kenbe kat ou a an sekirite epi pwòp.
 • Kenbe kat ou a lwen atik tankou leman, telefòn selilè, televizyon, ak maykowev.

Pa

 • Ekri PIN ou sou kat ou a.
 • Kenbe PIN ou nan valiz ou oswa nan bous ou.
 • Bay nenpòt moun ou pa vle sèvi ak kat ou a PIN ou an.
 • Pliye kat ou a.
 • Mete kat ou a nan limyè solèy la dirèkteman, tankou sou dach yon machin.

Kat

eWIC Ou an

Kat eWIC la se yon fason san danje epi pratik pou itilize avantaj WIC ou yo.

Ou pral sèvi ak kat eWIC ou a pou achte pwodui alimantè WIC apwouve nan boutik WIC otorize yo.

Yo pral mete Avantaj Alimantè pou chak patisipan WIC yo sou yon kont fanmi sou yon kat eWIC. Chak mwa, y ap depoze avantaj alimantè fanmi w yon fason otomatik sou kont WIC ou a.

Chak fwa ou achte yon pwodui alimantè WIC apwouve, y ap retire atik sa a sou kont avantaj ou an. Achte sa w bezwen. Ou pa oblije achte tout pwodui alimantè ou an menm tan.

Acha

Pwodui Alimantè WIC Ou yo

Verifye balans kont ou anvan ou achte. Gen 2 fason ou kapab fè sa.
 1. Si gen yon machin Pwendevant (Point of Sale, POS) eWIC nan magazen an, ou ka glise kat ou a epi antre PIN ou pou jwenn balans ou.
 2. Kontakte sèvis kliyan eWIC la lè w rele:

Sou

Kès lan

EWIC

Kesyon ak Repons

Se yon nimewo sekrè ki gen kat chif ou pral itilize avèk kat eWIC ou a pou gen aksè ak avantaj alimantè ou yo.

Lè w ap chwazi yon PIN, chwazi kat nimewo ki fasil pou ou sonje men ki difisil pou yon lòt moun konnen (pa egzanp, anivèsè nesans pitit ou oswa paran ou). PA itilize menm chif la, tankou 1111, oswa yon sekans nimewo, tankou 1234, pou PIN ou.

PA bay okenn lòt moun ki pa itilizatè otorize ou deziyen PIN ou. Si yon moun konnen PIN ou an epi sèvi ak kat ou a pou jwenn avantaj alimantè ou san pèmisyon ou, yo p ap ranplase avantaj sa yo.

PA eseye devine PIN ou an. Si yo pa antre PIN kòrèk la nan katriyèm esè youn dèyè lòt la, PIN ou an ap bloke. Sa a sèvi kòm yon pwoteksyon kont yon moun ki ap rantre fo PIN pou l resevwa avantaj alimantè ou a. Ou pral oblije rete tann jis apre 12:00 minwi pou kont ou a debloke pou eseye ankò.
Si yon moun ki pa ta dwe gen PIN ou an aprann li, imedyatman rele Sèvis Kliyan an nan 1-877-289-8208 oswa ale sou www.ebtedge.com api chanje PIN ou an.
Rele klinik WIC lokal ou a:
Konte New Castle: 302-283-7540
Konte Kent ak Sussex: 302-424-7220 
Rele klinik WIC lokal ou a:
Konte New Castle: 302-283-7540
Konte Kent ak Sussex: 302-424-7220
Avantaj yo ap sou kont alimantè ou a vè 12:00 minwi nan dat kòmansman an epi y ap ekspire vè 12:00 minwi nan dat fen a.
Resi chak acha montre balans lan, kidonk fason ki pi fasil pou konnen balans kont ou an se kenbe resi w la. Si ou pa gen dènye resi w la, pou jwenn balans ou rele Sèvis Kliyan an nan 1-877-289-8208 oswa ale sou www.ebtedge.com. Ou dwe toujou verifye kantite pwodui alimantè ki apwouve ki rete anvan ou achte.
Rele klinik WIC lokal ou a:
Konte New Castle: 302-283-7540
Konte Kent ak Sussex: 302-424-7220

Kat

eWIC Ou an

Kat eWIC la se yon fason san danje epi pratik pou itilize avantaj WIC ou yo.

Ou pral sèvi ak kat eWIC ou a pou achte pwodui alimantè WIC apwouve nan boutik WIC otorize yo.

Yo pral mete Avantaj Alimantè pou chak patisipan WIC yo sou yon kont fanmi sou yon kat eWIC. Chak mwa, y ap depoze avantaj alimantè fanmi w yon fason otomatik sou kont WIC ou a.

Chak fwa ou achte yon pwodui alimantè WIC apwouve, y ap retire atik sa a sou kont avantaj ou an. Achte sa w bezwen. Ou pa oblije achte tout pwodui alimantè ou an menm tan.

Ekonomize kat eWIC ou an! W ap achte pwochen avantaj ou yo ak menm kat la chak mwa.

Pran swen kat eWIC ou a
Toujou
 • Kenbe kat ou a an sekirite epi pwòp.
 • Kenbe kat ou a lwen atik tankou leman, telefòn selilè, televizyon, ak maykowev.
Pa
 • Ekri PIN ou sou kat ou a.
 • Kenbe PIN ou nan valiz ou oswa nan bous ou.
 • Bay nenpòt moun ou pa vle sèvi ak kat ou a PIN ou an.
 • Pliye kat ou a.
 • Mete kat ou a nan limyè solèy la dirèkteman, tankou sou dach yon machin.

Acha

Pwodui Alimantè WIC Ou yo

Verifye balans kont ou anvan ou achte. Gen 2 fason ou kapab fè sa.

 1. Si gen yon machin Pwendevant (Point of Sale, POS) eWIC nan magazen an, ou ka glise kat ou a epi antre PIN ou pou jwenn balans ou.
 2. Kontakte sèvis kliyan eWIC la lè w rele:

Ekonomize kat eWIC ou an! W ap achte pwochen avantaj ou yo ak menm kat la chak mwa.

Pran swen kat eWIC ou a
Toujou
 • Kenbe kat ou a an sekirite epi pwòp.
 • Kenbe kat ou a lwen atik tankou leman, telefòn selilè, televizyon, ak maykowev.

Pa

 • Ekri PIN ou sou kat ou a.
 • Kenbe PIN ou nan valiz ou oswa nan bous ou.
 • Bay nenpòt moun ou pa vle sèvi ak kat ou a PIN ou an.
 • Pliye kat ou a.
 • Mete kat ou a nan limyè solèy la dirèkteman, tankou sou dach yon machin.

Kat

eWIC Ou an

Kat eWIC la se yon fason san danje epi pratik pou itilize avantaj WIC ou yo.

Ou pral sèvi ak kat eWIC ou a pou achte pwodui alimantè WIC apwouve nan boutik WIC otorize yo.

Yo pral mete Avantaj Alimantè pou chak patisipan WIC yo sou yon kont fanmi sou yon kat eWIC. Chak mwa, y ap depoze avantaj alimantè fanmi w yon fason otomatik sou kont WIC ou a.

Chak fwa ou achte yon pwodui alimantè WIC apwouve, y ap retire atik sa a sou kont avantaj ou an. Achte sa w bezwen. Ou pa oblije achte tout pwodui alimantè ou an menm tan.

Acha

Pwodui Alimantè WIC Ou yo

Verifye balans kont ou anvan ou achte. Gen 2 fason ou kapab fè sa.
 1. Si gen yon machin Pwendevant (Point of Sale, POS) eWIC nan magazen an, ou ka glise kat ou a epi antre PIN ou pou jwenn balans ou.
 2. Kontakte sèvis kliyan eWIC la lè w rele:

Sou

Kès lan

EWIC

Kesyon ak Repons

Se yon nimewo sekrè ki gen kat chif ou pral itilize avèk kat eWIC ou a pou gen aksè ak avantaj alimantè ou yo.

Lè w ap chwazi yon PIN, chwazi kat nimewo ki fasil pou ou sonje men ki difisil pou yon lòt moun konnen (pa egzanp, anivèsè nesans pitit ou oswa paran ou). PA itilize menm chif la, tankou 1111, oswa yon sekans nimewo, tankou 1234, pou PIN ou.

PA bay okenn lòt moun ki pa itilizatè otorize ou deziyen PIN ou. Si yon moun konnen PIN ou an epi sèvi ak kat ou a pou jwenn avantaj alimantè ou san pèmisyon ou, yo p ap ranplase avantaj sa yo.

PA eseye devine PIN ou an. Si yo pa antre PIN kòrèk la nan katriyèm esè youn dèyè lòt la, PIN ou an ap bloke. Sa a sèvi kòm yon pwoteksyon kont yon moun ki ap rantre fo PIN pou l resevwa avantaj alimantè ou a. Ou pral oblije rete tann jis apre 12:00 minwi pou kont ou a debloke pou eseye ankò.
Si yon moun ki pa ta dwe gen PIN ou an aprann li, imedyatman rele Sèvis Kliyan an nan 1-877-289-8208 oswa ale sou www.ebtedge.com api chanje PIN ou an.
Rele klinik WIC lokal ou a:
Konte New Castle: 302-283-7540
Konte Kent ak Sussex: 302-424-7220 
Avantaj yo ap sou kont alimantè ou a vè 12:00 minwi nan dat kòmansman an epi y ap ekspire vè 12:00 minwi nan dat fen a.
Resi chak acha montre balans lan, kidonk fason ki pi fasil pou konnen balans kont ou an se kenbe resi w la. Si ou pa gen dènye resi w la, pou jwenn balans ou rele Sèvis Kliyan an nan 1-877-289-8208 oswa ale sou www.ebtedge.com. Ou dwe toujou verifye kantite pwodui alimantè ki apwouve ki rete anvan ou achte.
Rele klinik WIC lokal ou a:
Konte New Castle: 302-283-7540
Konte Kent ak Sussex: 302-424-7220

Bay yon Tibebe 6-7 Mwa Manje

Bay manje pire nan kiyè ak nan yon bòl, jamè nan yon bibwon. Kòmanse ak legim an premye pou kèk jou anvan ou prezante manje annapre a.

Bay yon Tibebe 10-12 Mwa Manje

Lèt tete se sous nitrisyon ki pi enpòtan pou tibebe w la, menm apre ou kòmanse ofri l manje solid.

Bay yon Tibebe 8-9 Mwa Manje

Bay manje ki solid yo nan kiyè. Pa janm mete sereyal nan yon bibwon.

Konsèy

Mom new born home

LÈT TETE AK LÈT TIBEBE:

Anviwon 2-3 semèn, 6 semèn, 3 mwa, ak 6 mwa daj, ti bebe yo ka fè fas ak yon pouse kwasans lè yo manje pi souvan.

Pandan y ap grandi ti bebe yo ka kenbe plis lèt, kidonk lè ant chak repa vin gen plis eka epi yo pran mwens tan.

Pou anpeche l toufe, toujou kenbe tibebe w la lè w ap ba li manje. Pa janm soulve yon bibwon lè w ap bay manje.

Kòmanse ofri lèt antye lè tibebe w la gen yon lane.

Akademi Ameriken pou Pedyatri (American Academy of Pediatrics) rekòmande pou bay tete eksklizif pandan sis premye mwa yo epi kontinye bay tete pandan omwen 12 mwa ak plis.
feeding solid foods

BAY MANJE KI SOLID:

Rete tann pou w ofri manje solid jiskaske tibebe w la:

Pou anpeche l toufe, toujou kenbe tibebe w la lè w ap ba li manje. Pa janm soulve yon bibwon lè w ap bay manje.

Eseye yon sèl nouvo manje alafwa. Tann 5 jou anvan ou eseye yon lòt nouvo manje pou siveye alèji. Alèji ak yon manje ka gen ladan souf anlè, gratèl, oswa dyare.

Prezante manba anviwon 6 mwa. Gaye yon ti manba oswa nwa fen sou yon ti bonbon sèl. Veye tibebe w la pou wè si gen nenpòt reyaksyon pandan 2 èdtan apre yo.

Tibebe ki poko gen yon lane PA ta dwe bwè siwo myèl oswa manje ki ka lakòz yo toufe tankou nwa oswa rezen antye.

Tout tibebe yo diferan. Pale ak WIC oswa pwofesyonèl swen sante tibebe w la sou bezwen tibebe w la.

Endis Alimantasyon

Bay yon Tibebe 4-5 Mwa Manje

Anvan dan yo parèt, siye jansiv la ak yon twal mou, pwòp apre chak repa, espesyalman anvan li dòmi.

Bay yon Tibebe 0-3 Mwa Manje

Tibebe ki fenk fèt yo gen ti vant epi yo bezwen manje souvan. Nan premye semèn yo, ou ka bezwen reveye tibebe w la pou ba li manje si li dòmi pou plis pase 4 èdtan.
Pouse Kwasans
Anpil ti bebe rechiya pandan yon pouse kwasans epi yo vle fè plis tan ap tete epi pi souvan. Yo rele sa alimantasyon an grap. Sa a se fason tibebe w la ede w ogmante pwodiksyon lèt ou pou w ka reponn ak bezwen l yo. Sonje byen, plis tibebe w la ap pran tete, se plis kò w ap pwodui lèt.
Pouse kwasans ka rive nenpòt ki lè, epi chak ti bebe diferan.
Yo souvan rive nan laj sa yo:
two-three-weeks
2 jiska 3 Semèn
six-weeks
6 Semèn
three-months
3 Mwa
six-months
6 Mwa

Ki manje mwen ka jwenn?