Gid Papa A Pou Pran Swen Yon Tibebe Ki Fenk Fèt

Chè Papa,

Yon papa ki enplike se yon bagay enpòtan nan premye mwa ak ane nan lavi yon tibebe. 

Menm lè papa a p ap viv nan kay la, ti bebe ki gen papa ki enplike aktivman yo grandi pou vin timoun ak granmoun ki pi an sante, pi kontan, epi ki fè plis siksè. Tibebe yo bezwen fòme yon lyen solid ak paran yo, e sa vle di papa tou.

Pote lakay yon nouvo tibebe se yon gwo chanjman pou tout moun. Gen plizyè fason papa yo ka ede sipòte manman ak tibebe a yon fwa yo rive lakay yo sot lopital la.

Kò manman an vin gen anpil chanjman pandan gwosès la. Li ka pran yon ti tan pou li santi li tankou li menm. Se pou koutwa, pasyan, ak solidè.

LIMITE VIZITÈ YO
Pa kite moun ki malad apwoche tibebe w la.
TACH CHAK JOU
Ede ak kwit manje, netwaye, ak lesiv.
TCHEKE SOU MANMAN AN
Si li santi l deprime oswa enkyete, ankouraje l epi sipòte l pou l chèche èd.
Graph
Depresyon afekte jiska 25% nan papa yo pandan gwosès patnè yo oswa nan premye ane apre tibebe a fèt la.

Si oumenm oswa manman tibebe w la gen enkyetid, nou santi nou deprime, oswa si w panse pou w fè tèt ou oswa tibebe w la mal, chèche èd touswit. Pale ak pwofesyonèl swen sante w la. Depresyon ki pa trete vini difisil pou tibebe w lan, fanmi w, ak ou menm.

Rele 1-800-273-8255 pou sipò emosyonèl gratis ak konfidansyèl 24 sou vennkat, 7 jou sou sèt. Ou kapab tou rele 988.

www.helpisherede.com

Delaware Hope Line 833-9-HOPEDE

Sèvis Entèvansyon Kriz:
800-652-2929 Northern DE
800-345-6785 Southern DE

Rele 1-800-273-8255 Liy Èd Swisid. Ou kapab tou rele 988.

Spend quality time with your older kids by having them help with getting a diaper, smiling at, or reading to baby.

Sipò Alètman

Bay tete se pi bon fason pou bay nouvo tibebe w la manje. Li ka pa fasil okòmansman kidonk bay manman an anpil ankourajman ak sipò.
POUKISA ALÈTMAN?

Tibebe ki nan tete yo malad mwen souvan.

Li gratis!

Li pratik (pa gen bibwon, pa gen salte, epi toujou sou men).

Manman ki bay tete yo pi an sante.

3 sou 4 ti bebe ki fèt nan Delaware nan tete

Ti Vomi – Gaz – Daypè Sal

Gen lèt tete oswa lèt nan ti bebe nan vant tibebe w la se yon bagay ki nouvo pou yo. Tibebe yo vomi mwens epi yo bezwen fè mwens gaz pandan yo vin pi gran. 

TI VOMI

Pale ak Nitrisyonis WIC ou a oswa pwofesyonèl swen sante w la si w gen enkyetid sou kantite ti bebe w la ap vomi nan chak repa.
GAZ
DAYPÈ SAL
Se pou w yon ewo, chanje daypè yo!
Pou tibebe ki nan tete:

Pou tibebe ki ap pran lèt tibebe yo ak sa ki nan tete yo ki gen plis pase yon mwa:

Laj Tibebe a Mouye Twalèt
Jou 1
Jou 2
Jou 3
*Jou 4+

*Montan sa a dire jiska premye mwa a oswa pi lontan.

Tan ti Bebe a ak Papa l

Tan pou Li sou Vant!

Lè w mete li sou vant sa ede ranfòse kou ak zepòl ti bebe w la. Panse ak sa kòm antrènman chak jou yo pandan y ap prepare gwo mouvman tankou woule, chita, ak rale.

Jwe peekaboo.

Pale ak tibebe w la epi fè figi komik pandan w ap chanje daypè yo.
AL fè ti flannen.

Rete aktif—soti nan kay la bon pou tout moun!

Pase tan ap li epi pale ak tibebe w la.

Sèvo yo ap aprann nouvo mo chak jou, depi menm jou yo fèt la.

Kenbe tibebe w lan an sekirite.

CHÈZ MACHIN
DÒMI SAN DANJE

Toujou mete tibebe w la dòmi sou do sou yon matla ki fèm ki pa gen dra oswa zòrye.

Akademi Ameriken pou Pedyatri (American Academy of Pediatrics) rekòmande pou ti bebe yo dòmi nan menm chanm ak paran yo sou yon sifas apa jiska premye anivèsè nesans yo.

Pitit ou a depann de ou pou l an sante epi pou l rete an sante.

Resous sou Patènite

NASYONAL

National Fatherhood Initiative

National Responsible Fatherhood Clearinghouse

Eta

Pwogram Patènite Delaware

Verifye pwogram inisyativ patènite a nan pwogram Head Start lokal ou a oswa nan sistèm lekòl ou a.

Bay yon Tibebe 6-7 Mwa Manje

Bay manje pire nan kiyè ak nan yon bòl, jamè nan yon bibwon. Kòmanse ak legim an premye pou kèk jou anvan ou prezante manje annapre a.

Bay yon Tibebe 10-12 Mwa Manje

Lèt tete se sous nitrisyon ki pi enpòtan pou tibebe w la, menm apre ou kòmanse ofri l manje solid.

Bay yon Tibebe 8-9 Mwa Manje

Bay manje ki solid yo nan kiyè. Pa janm mete sereyal nan yon bibwon.

Konsèy

Mom new born home

LÈT TETE AK LÈT TIBEBE:

Anviwon 2-3 semèn, 6 semèn, 3 mwa, ak 6 mwa daj, ti bebe yo ka fè fas ak yon pouse kwasans lè yo manje pi souvan.

Pandan y ap grandi ti bebe yo ka kenbe plis lèt, kidonk lè ant chak repa vin gen plis eka epi yo pran mwens tan.

Pou anpeche l toufe, toujou kenbe tibebe w la lè w ap ba li manje. Pa janm soulve yon bibwon lè w ap bay manje.

Kòmanse ofri lèt antye lè tibebe w la gen yon lane.

Akademi Ameriken pou Pedyatri (American Academy of Pediatrics) rekòmande pou bay tete eksklizif pandan sis premye mwa yo epi kontinye bay tete pandan omwen 12 mwa ak plis.
feeding solid foods

BAY MANJE KI SOLID:

Rete tann pou w ofri manje solid jiskaske tibebe w la:

Pou anpeche l toufe, toujou kenbe tibebe w la lè w ap ba li manje. Pa janm soulve yon bibwon lè w ap bay manje.

Eseye yon sèl nouvo manje alafwa. Tann 5 jou anvan ou eseye yon lòt nouvo manje pou siveye alèji. Alèji ak yon manje ka gen ladan souf anlè, gratèl, oswa dyare.

Prezante manba anviwon 6 mwa. Gaye yon ti manba oswa nwa fen sou yon ti bonbon sèl. Veye tibebe w la pou wè si gen nenpòt reyaksyon pandan 2 èdtan apre yo.

Tibebe ki poko gen yon lane PA ta dwe bwè siwo myèl oswa manje ki ka lakòz yo toufe tankou nwa oswa rezen antye.

Tout tibebe yo diferan. Pale ak WIC oswa pwofesyonèl swen sante tibebe w la sou bezwen tibebe w la.

Endis Alimantasyon

Bay yon Tibebe 4-5 Mwa Manje

Anvan dan yo parèt, siye jansiv la ak yon twal mou, pwòp apre chak repa, espesyalman anvan li dòmi.

Bay yon Tibebe 0-3 Mwa Manje

Tibebe ki fenk fèt yo gen ti vant epi yo bezwen manje souvan. Nan premye semèn yo, ou ka bezwen reveye tibebe w la pou ba li manje si li dòmi pou plis pase 4 èdtan.
Pouse Kwasans
Anpil ti bebe rechiya pandan yon pouse kwasans epi yo vle fè plis tan ap tete epi pi souvan. Yo rele sa alimantasyon an grap. Sa a se fason tibebe w la ede w ogmante pwodiksyon lèt ou pou w ka reponn ak bezwen l yo. Sonje byen, plis tibebe w la ap pran tete, se plis kò w ap pwodui lèt.
Pouse kwasans ka rive nenpòt ki lè, epi chak ti bebe diferan.
Yo souvan rive nan laj sa yo:
two-three-weeks
2 jiska 3 Semèn
six-weeks
6 Semèn
three-months
3 Mwa
six-months
6 Mwa

Ki manje mwen ka jwenn?