3 An ½ Jiska 4 An

M ap aprann fè plis pou tèt mwen.

Mwen bezwen ESTRIKTI AK SIPÒ pou m yon bon manjè.
Pou m manje pi byen, mwen bezwen pou pwopoze m opsyon manje ak ti goute ki kenbe m an sante. Se mwen menm ki pou m fè travay mwen nan sa ki gen pou wè ak manje.
TRAVAY OU SE POU DESIDE:

TRAVAY MWEN SE POU M DESIDE:

Pa enkyete w si mwen pa vle manje yon repa oubyen ti goute.
Di mwen kilè ou pral ofri mwen pwochen repa oswa ti goute mwen.
Li pwobab pou m gentan grangou.

TI GOUTE ESPESYAL

Ti goute yo ede m jwenn sa m bezwen pou m grandi, jwe, ak aprann. Vant mwen piti, kidonk mwen grangou chak 2 oswa 3 èdtan. Ofri m yon ti goute ant manje maten ak manje midi, yon ti goute ant manje midi ak dine, ak yon ti goute anvan ou al dòmi.

Men kèk egzanp sou ki gwosè pòsyon repa ak ti goute yo ta ka ye nan plat mwen an.

Manje Maten

¼ tas franbwaz koupe an ti mòso

½ tas lèt ki pa gen anpil grès oswa ki san grès

1 tranch pen griye ak grenn antye

1 ze kuit, bwouye

Manje Midi

1 melon mwayen koupe an moso

1 ti epi mayi kuit

½ tas dlo

1 tranch pen ak grenn antye

avèk 1 ons kodenn chakitri san grès oswa janbon

avèk 1 tranch fwomaj

Ti Goute

½ tas mitiy rache

avèk ½ tas yogout ki pa gen anpil grès ladan

5 oswa 6 bonbon grenn antye

avèk 4 oswa 5 kib fwomaj

½ tas kawòt tranche

1 ti kiyè manba

bwè dlo ant repa ak ti goute yo

Dine

½ tas pèch tranche

½ tas bwokoli kuit

½ tas lèt ki pa gen anpil grès ladan

½ tas diri mawon kuit

1 ons somon nan bwat degoute

Kantite Gwoup Manje yo Sigjere Chak Jou

FWI

3 pòsyon chak jou – 1½ tas total
1 pòsyon = ½ tas

Fwi ki kuit, mou oswa ki kri.

Pire, tranche, oswa rache.

Plizyè estil ak koulè: wouj, jòn, oranj, ble, ak vèt.

LEGIM

3 pòsyon chak jou – 1½ tas total
1 pòsyon = ½ tas

Legim kri oswa kuit, kraze, tranche, oswa rache.

Plizyè estil ak koulè: vèt fonse, oranj, wouj, jòn, ak vyolèt.

GRENN

6-8 pòsyon chak jou – 3-4 ons total
1 pòsyon = ½ ons

Pen grenn antye, totiyas, diri, nouy.

Sereyal ki sèk oswa kuit.

PWOTEYIN

3-4 pòsyon chak jou – 3-4 ons total
1 pòsyon = 1 ons

Vyann san grès, volay, oswa fuidmè.

Ze.

Pwa kuit, pwa frans, oswa tofou.

Manba.

PWODUI LETYE

5 pòsyon chak jou – 2½ tas total
1 pòsyon = ½ tas

Lèt ki pa gen anpil grès oswa ki san grès.

Yogout.

Fwomaj.

Gade kisa m ka fè!

Child washing hands

Kenbe m an sekirite ak an sante

Asire w ke manje yo koupe ase piti pou yo pa toufe m.

Mennen m kay doktè pou egzamen fizik mwen yo.

Ede m bwose dan mwen 2 fwa pa jou ak yon ti bwòs dan mou ak yon kantite pat ki gwosè pwa. Aprann mwen kijan pou m peze pat la epi pase fil dantè mwen chak jou.

Nou bezwen lave men nou souvan. Aprann mwen kijan pou m lave men m ak dlo tyèd ak savon. Mwen bezwen lave yo pandan 20 segonn, oswa tan li pran pou chante “Row, Row, Row Your Boat.”

Mwen bezwen règ ki senp. Mete limit sou kilè, ki kote, ak konbyen fwa nou gen tan pou rete devan ekran. Pale sou sa m ap aprann pandan n ap gade ansanm, epi pwoteje m kont sa m pa ta dwe wè. An nou konsantre youn sou lòt pandan repa ak ti goute yo, men pa sou yon ekran.

Bay yon Tibebe 6-7 Mwa Manje

Bay manje pire nan kiyè ak nan yon bòl, jamè nan yon bibwon. Kòmanse ak legim an premye pou kèk jou anvan ou prezante manje annapre a.

Bay yon Tibebe 10-12 Mwa Manje

Lèt tete se sous nitrisyon ki pi enpòtan pou tibebe w la, menm apre ou kòmanse ofri l manje solid.

Bay yon Tibebe 8-9 Mwa Manje

Bay manje ki solid yo nan kiyè. Pa janm mete sereyal nan yon bibwon.

Konsèy

Mom new born home

LÈT TETE AK LÈT TIBEBE:

Anviwon 2-3 semèn, 6 semèn, 3 mwa, ak 6 mwa daj, ti bebe yo ka fè fas ak yon pouse kwasans lè yo manje pi souvan.

Pandan y ap grandi ti bebe yo ka kenbe plis lèt, kidonk lè ant chak repa vin gen plis eka epi yo pran mwens tan.

Pou anpeche l toufe, toujou kenbe tibebe w la lè w ap ba li manje. Pa janm soulve yon bibwon lè w ap bay manje.

Kòmanse ofri lèt antye lè tibebe w la gen yon lane.

Akademi Ameriken pou Pedyatri (American Academy of Pediatrics) rekòmande pou bay tete eksklizif pandan sis premye mwa yo epi kontinye bay tete pandan omwen 12 mwa ak plis.
feeding solid foods

BAY MANJE KI SOLID:

Rete tann pou w ofri manje solid jiskaske tibebe w la:

Pou anpeche l toufe, toujou kenbe tibebe w la lè w ap ba li manje. Pa janm soulve yon bibwon lè w ap bay manje.

Eseye yon sèl nouvo manje alafwa. Tann 5 jou anvan ou eseye yon lòt nouvo manje pou siveye alèji. Alèji ak yon manje ka gen ladan souf anlè, gratèl, oswa dyare.

Prezante manba anviwon 6 mwa. Gaye yon ti manba oswa nwa fen sou yon ti bonbon sèl. Veye tibebe w la pou wè si gen nenpòt reyaksyon pandan 2 èdtan apre yo.

Tibebe ki poko gen yon lane PA ta dwe bwè siwo myèl oswa manje ki ka lakòz yo toufe tankou nwa oswa rezen antye.

Tout tibebe yo diferan. Pale ak WIC oswa pwofesyonèl swen sante tibebe w la sou bezwen tibebe w la.

Endis Alimantasyon

Bay yon Tibebe 4-5 Mwa Manje

Anvan dan yo parèt, siye jansiv la ak yon twal mou, pwòp apre chak repa, espesyalman anvan li dòmi.

Bay yon Tibebe 0-3 Mwa Manje

Tibebe ki fenk fèt yo gen ti vant epi yo bezwen manje souvan. Nan premye semèn yo, ou ka bezwen reveye tibebe w la pou ba li manje si li dòmi pou plis pase 4 èdtan.
Pouse Kwasans
Anpil ti bebe rechiya pandan yon pouse kwasans epi yo vle fè plis tan ap tete epi pi souvan. Yo rele sa alimantasyon an grap. Sa a se fason tibebe w la ede w ogmante pwodiksyon lèt ou pou w ka reponn ak bezwen l yo. Sonje byen, plis tibebe w la ap pran tete, se plis kò w ap pwodui lèt.
Pouse kwasans ka rive nenpòt ki lè, epi chak ti bebe diferan.
Yo souvan rive nan laj sa yo:
two-three-weeks
2 jiska 3 Semèn
six-weeks
6 Semèn
three-months
3 Mwa
six-months
6 Mwa

Ki manje mwen ka jwenn?