Jwenn Sipò

Jwenn Sipò ak

Enfòmasyon

Anpil manman bezwen èd pou bay tete. Bon nouvèl la sè ke gen anpil moun ou kapab kontakte pou w jwenn èd ak sipò – sa gen ladan WIC!

Monte yon ekip alètman. Gen yon sistèm sipò enpòtan pou siksè w nan bay tete. Deside kiyès ou vle genyen nan ekip ou epi pale ak li sou objektif alètman ou yo.
Ekip Sipò Alètman Ou Ka Gen Ladan:

Sipò

manman-a-manman

Lòt manman ki bay tete se yon gwo sous sipò. Yo kapab pataje konsèy ak ofri bon konsèy. Yo ka pataje tou istwa alètman pèsonèl yo ki pral enspire ak reyasire ou.

FASON POU W KONEKTE AK LÒT MANMAN KI BAY TETE:

Kèk pwogram WIC ofri konseye kòlèg. “Kòlèg” vle di konseye a te bay pwòp tibebe li tete epi kapab ede lòt manman bay tete.

Mande WIC, doktè ou oswa lòt ekspè alètman pou sijere w yon gwoup sipò.

Sant sa yo ka ofri gwoup sipò. Kèk nan resous yo gen ladan:
Sit rezo sosyal ak tablo mesaj yo kapab ede ou konekte avèk lòt manman.
Sa yo se gwo sistèm sipò men li pi bon pou w pa konte sou rezo sosyal pou konsèy medikal oswa sipò klinik sou alètman. Pou difikilte tankou doulè nan pwent tete oswa pwoblèm pwodiksyon lèt, pale ak WIC, doktè ou oswa lòt ekspè nan alètman pito.

Pèonèl

WIC

WIC gen ekspè nan alètman – konsiltan nan laktasyon ak konseye kòlèg – ki pare pou sipòte objektif alètman ou yo. WIC kapab reponn kesyon ak ede ak difikilte pou bay tete yo.
Kijan WIC Sipòte Alètman:
Ou pa poukont ou nan pakou bay tete ou a. Jis rele pou w jwenn èd!

Patnè ak

Manm Fanmi Ou

Bay tete se plis ke yon fason pou w nouri yon tibebe — li tounen yon mòd lavi. Papa, patnè, manm fanmi ak lòt moun ki bay sipò kapab patisipe nan alètman an tou.

KIJAN PATNÈ OU AK MANM FANMI AN KAPAB SIPÒTE OU:

Pwofesyonèl

Pou plis enfòmasyon sou Baby-Friendly® hospitals, ale sou www.babyfriendlyusa.org.

Bay Tete an

Piblik

Gen kèk manman ki santi yo malalèz pou bay tete an piblik. Si ou konsa tou, sonje w ap alimante tibebe w la epi ou p ap fè anyen ki mal. W ap satisfè bezwen tibebe ou.

Li pa posib pou w rete lakay toutan. Pa ezite alimante tibebe w la pandan ou deyò lakay ou. Rete fyè de angajman ou!

KONSÈY POU EDE OU SANTI W PI ALÈZ LÈ W AP BAY TETE AN PIBLIK:

Gen lwa nan pifò eta yo ki pwoteje fanm k ap bay tete. Lwa sa yo anplas akòz bay tete se pi
bon chwa pou sante yon manman ak tibebe li.

Klike Isit la pou wè lwa yo nan eta ou.

Kwè nan tèt ou ak chwa ou pou bay tibebe w tete!

Bay yon Tibebe 6-7 Mwa Manje

Bay manje pire nan kiyè ak nan yon bòl, jamè nan yon bibwon. Kòmanse ak legim an premye pou kèk jou anvan ou prezante manje annapre a.

Bay yon Tibebe 10-12 Mwa Manje

Lèt tete se sous nitrisyon ki pi enpòtan pou tibebe w la, menm apre ou kòmanse ofri l manje solid.

Bay yon Tibebe 8-9 Mwa Manje

Bay manje ki solid yo nan kiyè. Pa janm mete sereyal nan yon bibwon.

Konsèy

Mom new born home

LÈT TETE AK LÈT TIBEBE:

Anviwon 2-3 semèn, 6 semèn, 3 mwa, ak 6 mwa daj, ti bebe yo ka fè fas ak yon pouse kwasans lè yo manje pi souvan.

Pandan y ap grandi ti bebe yo ka kenbe plis lèt, kidonk lè ant chak repa vin gen plis eka epi yo pran mwens tan.

Pou anpeche l toufe, toujou kenbe tibebe w la lè w ap ba li manje. Pa janm soulve yon bibwon lè w ap bay manje.

Kòmanse ofri lèt antye lè tibebe w la gen yon lane.

Akademi Ameriken pou Pedyatri (American Academy of Pediatrics) rekòmande pou bay tete eksklizif pandan sis premye mwa yo epi kontinye bay tete pandan omwen 12 mwa ak plis.
feeding solid foods

BAY MANJE KI SOLID:

Rete tann pou w ofri manje solid jiskaske tibebe w la:

Pou anpeche l toufe, toujou kenbe tibebe w la lè w ap ba li manje. Pa janm soulve yon bibwon lè w ap bay manje.

Eseye yon sèl nouvo manje alafwa. Tann 5 jou anvan ou eseye yon lòt nouvo manje pou siveye alèji. Alèji ak yon manje ka gen ladan souf anlè, gratèl, oswa dyare.

Prezante manba anviwon 6 mwa. Gaye yon ti manba oswa nwa fen sou yon ti bonbon sèl. Veye tibebe w la pou wè si gen nenpòt reyaksyon pandan 2 èdtan apre yo.

Tibebe ki poko gen yon lane PA ta dwe bwè siwo myèl oswa manje ki ka lakòz yo toufe tankou nwa oswa rezen antye.

Tout tibebe yo diferan. Pale ak WIC oswa pwofesyonèl swen sante tibebe w la sou bezwen tibebe w la.

Endis Alimantasyon

Bay yon Tibebe 4-5 Mwa Manje

Anvan dan yo parèt, siye jansiv la ak yon twal mou, pwòp apre chak repa, espesyalman anvan li dòmi.

Bay yon Tibebe 0-3 Mwa Manje

Tibebe ki fenk fèt yo gen ti vant epi yo bezwen manje souvan. Nan premye semèn yo, ou ka bezwen reveye tibebe w la pou ba li manje si li dòmi pou plis pase 4 èdtan.
Pouse Kwasans
Anpil ti bebe rechiya pandan yon pouse kwasans epi yo vle fè plis tan ap tete epi pi souvan. Yo rele sa alimantasyon an grap. Sa a se fason tibebe w la ede w ogmante pwodiksyon lèt ou pou w ka reponn ak bezwen l yo. Sonje byen, plis tibebe w la ap pran tete, se plis kò w ap pwodui lèt.
Pouse kwasans ka rive nenpòt ki lè, epi chak ti bebe diferan.
Yo souvan rive nan laj sa yo:
two-three-weeks
2 jiska 3 Semèn
six-weeks
6 Semèn
three-months
3 Mwa
six-months
6 Mwa

Ki manje mwen ka jwenn?