Adrès ak Orè

Adrès yo

Klinik Konte New Castle yo

Klinik Adrès Telefòn FAKS
Claymont Community Center 3301 Green St., Claymont, DE 19703 (302) 605-4099 (302) 622-4189
Hudson State Service Center 501 Ogletown Rd., Newark, DE 19711 (302) 605-4066 (302) 622-4189
Northeast State Service Center 1624 Jessup St., Wilmington, DE 19802 (302) 605-4099 (302) 622-4189
West End Neighborhood House 710 N. Lincoln St., Wilmington, DE 19805 (302) 605-6653 (302) 622-4189

Klinik Konte Kent yo

Klinik ADRÈS Teléfono FAX
Milford Riverwalk 253 NE Front St., Milford, DE 19963 (302) 605-1833
Español: (302) 605-4077
(302) 622-4188
Smyrna State Service Center 200 S. DuPont Blvd., Ste. 101, Smyrna, DE 19977 (302) 605-1833
Español: (302) 605-4077
(302) 622-4188
Williams State Service Center 805 River Rd., Dover, DE 19901 (302) 605-1833
Español: (302) 605-4077
(302) 622-4188

Klinik Konte Sussex yo

Klinik Adrès Telefòn FAKS
Pyle State Service Center 34314 Pyle Center Rd., Frankford, DE 19945 (302) 605-4055
Panyòl (302) 605-4077
(302) 622-4160
Shipley State Service Center 350 Virginia Ave., Seaford, DE 19973 (302) 605-4055
Panyòl (302) 605-4077
(302) 622-4160
Georgetown @ La Red 21444 Carmean Way, Georgetown, DE 19947 (302) 605-4055
Panyòl (302) 605-4077
(302) 622-4160

Si ou gen nenpòt kesyon sou pwogram WIC lan, rele nan:

Orè klinik

APPOINTMENTS ARE REQUIRED, except for walk-in days.

New Castle: Lendi Madi Mèkredi Jedi Vandredi
Claymont 8:30 AM rive 12:00 PM
Hudson
(Newark)
8:00 AM rive 4:30 PM
Northeast
(Wilmington)
8:00 AM rive 4:30 PM
West End
(Wilmington)
8:00 AM rive 4:30 PM
KENT: Lendi Madi Mèkredi Jedi Vandredi
Williams (Dover) 8:00 AM rive 4:30 PM
Smyrna 8:00 AM rive 12:00 PM
Milford 8:00 AM rive 4:30 PM
SUSSEX: Lendi Madi Mèkredi Jedi Vandredi
Georgetown 8:00 AM rive 4:30 PM
Pyle
(Frankford)
8:30 AM rive 12:00 PM
Shipley
(Seaford)
8:00 AM rive 12:00 PM

Bay yon Tibebe 6-7 Mwa Manje

Bay manje pire nan kiyè ak nan yon bòl, jamè nan yon bibwon. Kòmanse ak legim an premye pou kèk jou anvan ou prezante manje annapre a.

Bay yon Tibebe 10-12 Mwa Manje

Lèt tete se sous nitrisyon ki pi enpòtan pou tibebe w la, menm apre ou kòmanse ofri l manje solid.

Bay yon Tibebe 8-9 Mwa Manje

Bay manje ki solid yo nan kiyè. Pa janm mete sereyal nan yon bibwon.

Konsèy

Mom new born home

LÈT TETE AK LÈT TIBEBE:

Anviwon 2-3 semèn, 6 semèn, 3 mwa, ak 6 mwa daj, ti bebe yo ka fè fas ak yon pouse kwasans lè yo manje pi souvan.

Pandan y ap grandi ti bebe yo ka kenbe plis lèt, kidonk lè ant chak repa vin gen plis eka epi yo pran mwens tan.

Pou anpeche l toufe, toujou kenbe tibebe w la lè w ap ba li manje. Pa janm soulve yon bibwon lè w ap bay manje.

Kòmanse ofri lèt antye lè tibebe w la gen yon lane.

Akademi Ameriken pou Pedyatri (American Academy of Pediatrics) rekòmande pou bay tete eksklizif pandan sis premye mwa yo epi kontinye bay tete pandan omwen 12 mwa ak plis.
feeding solid foods

BAY MANJE KI SOLID:

Rete tann pou w ofri manje solid jiskaske tibebe w la:

Pou anpeche l toufe, toujou kenbe tibebe w la lè w ap ba li manje. Pa janm soulve yon bibwon lè w ap bay manje.

Eseye yon sèl nouvo manje alafwa. Tann 5 jou anvan ou eseye yon lòt nouvo manje pou siveye alèji. Alèji ak yon manje ka gen ladan souf anlè, gratèl, oswa dyare.

Prezante manba anviwon 6 mwa. Gaye yon ti manba oswa nwa fen sou yon ti bonbon sèl. Veye tibebe w la pou wè si gen nenpòt reyaksyon pandan 2 èdtan apre yo.

Tibebe ki poko gen yon lane PA ta dwe bwè siwo myèl oswa manje ki ka lakòz yo toufe tankou nwa oswa rezen antye.

Tout tibebe yo diferan. Pale ak WIC oswa pwofesyonèl swen sante tibebe w la sou bezwen tibebe w la.

Endis Alimantasyon

Bay yon Tibebe 4-5 Mwa Manje

Anvan dan yo parèt, siye jansiv la ak yon twal mou, pwòp apre chak repa, espesyalman anvan li dòmi.

Bay yon Tibebe 0-3 Mwa Manje

Tibebe ki fenk fèt yo gen ti vant epi yo bezwen manje souvan. Nan premye semèn yo, ou ka bezwen reveye tibebe w la pou ba li manje si li dòmi pou plis pase 4 èdtan.
Pouse Kwasans
Anpil ti bebe rechiya pandan yon pouse kwasans epi yo vle fè plis tan ap tete epi pi souvan. Yo rele sa alimantasyon an grap. Sa a se fason tibebe w la ede w ogmante pwodiksyon lèt ou pou w ka reponn ak bezwen l yo. Sonje byen, plis tibebe w la ap pran tete, se plis kò w ap pwodui lèt.
Pouse kwasans ka rive nenpòt ki lè, epi chak ti bebe diferan.
Yo souvan rive nan laj sa yo:
two-three-weeks
2 jiska 3 Semèn
six-weeks
6 Semèn
three-months
3 Mwa
six-months
6 Mwa

Ki manje mwen ka jwenn?