Gid Papa A Pou Yon Timoun Ki An Sante

Chè Papa,

Ou jwe yon wòl enpòtan nan kwasans kò ak lespri pitit ou a.

Kit ou wè pitit ou chak jou oswa si w ap viv nan yon lòt kay, lè w patisipe aktivman nan lavi pitit ou a sa fè yon gwo diferans. Lè ou prezan ak patisipe sa ap ede yo grandi pou yo vin yon timoun ak granmoun ki pi an sante, pi kontan, e ki gen plis siksè.

Kalite tan papa ak pitit ou pi enpòtan pase kantite èdtan ou pase ak pitit ou a. Kalite relasyon w genyen dirèkteman afekte santiman estim deswa pitit ou a.

Timoun ki grandi ak yon papa ki enplike yo:

39%

Gen plis chans pou

A lekòl la

2x

2x

gen chans pou yo ale nan inivèsite epi jwenn yon travay ki estab apre lekòl segondè

Pa konpare tèt ou ak papa w oswa lòt papa ki bò kote w. OU se grenn moun pitit ou a ap suiv!

Ede Mwen Aprann

Timoun yo aprann lè yo gade paran yo. Timoun ki gen yon papa ki patisipe aktivman nan aprantisaj chak jou yo gen plis chans pou yo:
Yon paran se premye pwofesè yon timoun. Ou ka pa reyalize li, men w ap anseye pitit ou a avèk senp bagay ou fè chak jou.

Ou ka ede pitit ou a aprann lè w:

Kit ou ankouraje imajinasyon jwe oswa li pou yo, tou senpleman ansanm ede pitit ou a santi l pi kalm ak pi kontan.
Timoun ki grandi ak yon papa ki enplike gen 60% mwens chans pou yo sispann yo oswa mete yo deyò nan lekòl la.

Tan pou Jwe

Timoun yo aprann pandan y ap jwe. Tipikman, papa yo gen yon estil diferan nan jwe pase manman yo, e sa pa grav!
Papa yo gen tandans ankouraje plis jwe fizik ki anseye timoun yo kijan pou yo:
Lè w aktif ak pitit ou a sa ede zo yo vin pi fò, devlope misk, epi ede devlopman sèvo.
Men kèk aktivite amizan pou fè ak pitit ou a:

Ann Manje

Bay timoun piti w la manje se yon travay difisil. Lè ou prezan sou tab dine a se yon bagay ki fasil. Lè papa a prezan nan lè repa a, sa enpòtan pou yon timoun.
Lè repa a se yon bon moman pou aprann plis sou pitit ou a. Poze pitit ou a kesyon konsènan jounen li, zanmi l, ak kijan li santi l. Sa montre pitit ou a ke ou pran swen li e ke li merite tan ou ak atansyon ou.
Men kèk bagay ou ka fè pou kreye souvni nan lè repa yo.
Lè papa yo prezan oswa enplike, timoun yo gen
2X
mwens risk pou yo devlope obezite.

Pwoteje Nouvo Ti Dan Klere Sa yo

Sante dantè enpòtan menm jan ak sante fizik. Se pou w aktif nan kenbe dan pitit ou an sante.

Sante ak Sekirite

Yon fwa yon timoun kòmanse bouje, li ka sanble ke li p ap janm sispann. Pitit ou a aprann kijan pou l fè plis bagay chak jou. Sa vle di ou ka bezwen travay menm pi di pou kenbe yo an sekirite..

Siveye pitit ou a ak anpil atansyon pou kenbe li an sekirite lè li bò dlo.

Chèz Machin

Akademi Ameriken pou Pedyatri (American Academy of Pediatrics) rekòmande pou yo itilize chèz machin yo sèlman pou vwayaj. Li rekòmande pou retire tibebe a nan chèz machin nan yon fwa ou rive nan destinasyon ou, sitou si l ap dòmi.

– Bretèl yo dwe byen tache.
– Klip ki glise a dwe nan nivo anbabra a.
– Chèz machin nan poukont li ta dwe deplase yon ti kras lè yo pouse l yon soti yon kote pou ale yon lòt kote.

Kenbe pitit ou a sou yon chèz machin ki bay fas dèyè jiskaske li gen omwen 2 lane. Pa kouri ale itilize yon chèz machin ki bay fas devan oswa yon chèz apwen menm si ou gen yon gwo timoun.
Pou aprann plis sou sekirite chèz machin, ale sou:
Pa janm mete timoun yo chita devan yon èbag. Èbag yo ka touye timoun piti ki chita sou chèz devan. Pa janm mete yon chèz machin ki bay fas dèyè devan yon èbag.

Resous sou Patènite

Nasyonal
Inisyativ Nasyonal Sou Patènite
Sant Nasyonal Enfòmasyon Sou Patènite Responsab
Eta

Pwogram Patènite Delaware

Verifye pwogram inisyativ patènite a nan pwogram Head Start lokal ou a oswa nan sistèm lekòl ou a.

Bay yon Tibebe 6-7 Mwa Manje

Bay manje pire nan kiyè ak nan yon bòl, jamè nan yon bibwon. Kòmanse ak legim an premye pou kèk jou anvan ou prezante manje annapre a.

Bay yon Tibebe 10-12 Mwa Manje

Lèt tete se sous nitrisyon ki pi enpòtan pou tibebe w la, menm apre ou kòmanse ofri l manje solid.

Bay yon Tibebe 8-9 Mwa Manje

Bay manje ki solid yo nan kiyè. Pa janm mete sereyal nan yon bibwon.

Konsèy

Mom new born home

LÈT TETE AK LÈT TIBEBE:

Anviwon 2-3 semèn, 6 semèn, 3 mwa, ak 6 mwa daj, ti bebe yo ka fè fas ak yon pouse kwasans lè yo manje pi souvan.

Pandan y ap grandi ti bebe yo ka kenbe plis lèt, kidonk lè ant chak repa vin gen plis eka epi yo pran mwens tan.

Pou anpeche l toufe, toujou kenbe tibebe w la lè w ap ba li manje. Pa janm soulve yon bibwon lè w ap bay manje.

Kòmanse ofri lèt antye lè tibebe w la gen yon lane.

Akademi Ameriken pou Pedyatri (American Academy of Pediatrics) rekòmande pou bay tete eksklizif pandan sis premye mwa yo epi kontinye bay tete pandan omwen 12 mwa ak plis.
feeding solid foods

BAY MANJE KI SOLID:

Rete tann pou w ofri manje solid jiskaske tibebe w la:

Pou anpeche l toufe, toujou kenbe tibebe w la lè w ap ba li manje. Pa janm soulve yon bibwon lè w ap bay manje.

Eseye yon sèl nouvo manje alafwa. Tann 5 jou anvan ou eseye yon lòt nouvo manje pou siveye alèji. Alèji ak yon manje ka gen ladan souf anlè, gratèl, oswa dyare.

Prezante manba anviwon 6 mwa. Gaye yon ti manba oswa nwa fen sou yon ti bonbon sèl. Veye tibebe w la pou wè si gen nenpòt reyaksyon pandan 2 èdtan apre yo.

Tibebe ki poko gen yon lane PA ta dwe bwè siwo myèl oswa manje ki ka lakòz yo toufe tankou nwa oswa rezen antye.

Tout tibebe yo diferan. Pale ak WIC oswa pwofesyonèl swen sante tibebe w la sou bezwen tibebe w la.

Endis Alimantasyon

Bay yon Tibebe 4-5 Mwa Manje

Anvan dan yo parèt, siye jansiv la ak yon twal mou, pwòp apre chak repa, espesyalman anvan li dòmi.

Bay yon Tibebe 0-3 Mwa Manje

Tibebe ki fenk fèt yo gen ti vant epi yo bezwen manje souvan. Nan premye semèn yo, ou ka bezwen reveye tibebe w la pou ba li manje si li dòmi pou plis pase 4 èdtan.
Pouse Kwasans
Anpil ti bebe rechiya pandan yon pouse kwasans epi yo vle fè plis tan ap tete epi pi souvan. Yo rele sa alimantasyon an grap. Sa a se fason tibebe w la ede w ogmante pwodiksyon lèt ou pou w ka reponn ak bezwen l yo. Sonje byen, plis tibebe w la ap pran tete, se plis kò w ap pwodui lèt.
Pouse kwasans ka rive nenpòt ki lè, epi chak ti bebe diferan.
Yo souvan rive nan laj sa yo:
two-three-weeks
2 jiska 3 Semèn
six-weeks
6 Semèn
three-months
3 Mwa
six-months
6 Mwa

Ki manje mwen ka jwenn?