2 An ½ Jiska 3 An

Mwen se yon timoun piti.

Mwen aprann lè nou MANJE ANSANM.
Repa familyal ede m grandi nan plizyè fason. Mwen aprann konpetans langaj, konpetans sosyal, epi mwen manje pi byen lè nou manje ansanm. An nou manje repa familyal ansanm souvan jan sa posib.
MEN KÈK FASON POU FÈ REPA FAMILYAL YON DETANT AK AMIZAN:

APRANN MWEN KIJAN POU M KONPÒTE M SOU TAB.

Men kèk egzanp sou ki gwosè pòsyon repa ak ti goute yo ta ka ye nan plat mwen an.

Manje maten

¼ tas pèch rache

½ tas lèt ki pa gen anpil grès ladan

1 tranch pen fransè antye griye koupe an moso

Dejene

¼ tas mitiy rache

½ tas kawòt kuit, rache

¼ kesadiya ak fwomaj

2 gwo kiyè poul kuit, rache

½ tas dlo

Ti goute

½ tas sereyal sèk

avèk ½ tas lèt ki pa gen anpil grès ladan

¼ tas anana kraze

avèk ½ tas yogout ki pa gen anpil grès ladan

½ tas pwavwon tranche

bwè dlo ant repa ak ti goute yo

Dine

1 tranch melon mwayen, koupe an moso

½ tas souchi kuit, koupe an moso

½ tas lèt ki pa gen anpil grès ladan

½ tas diri mawon kuit

¼ tas pwa nwa kuit

Kantite Gwoup Manje yo Sigjere Chak Jou

FWI

2 pòsyon chak jou – 1 tas total
1 pòsyon = ½ tas

Fwi ki kri, mou oswa ki kuit.

Pire, tranche, oswa rache.

Ofri yon varyete: wouj, jòn, oranj, ble, ak vèt.

LEGIM

3 pòsyon chak jou – 1½ tas total
1 pòsyon = ½ tas

Legim kri oswa kuit, kraze, tranche, oswa rache.

Ofri yon varyete: vèt fonse, oranj, wouj, jòn, ak vyolèt.

GRENN

6 pòsyon chak jou – 3 ons total
1 pòsyon = ½ ons

Pen grenn antye, tòtiya, diri, nouy.

Sereyal ki sèk oswa kuit.

PWOTEYIN

2 pòsyon chak jou – 2 ons total
1 pòsyon = 1 ons

Vyann kuit, rache, bèt volay, oswa pwason.

Ze.

Pwa kuit, pwa frans, oswa tofou.

Manba.

PWODUI LETYE

4 pòsyon chak jou – 2 tas total
1 pòsyon = ½ tas

Lèt ki pa gen anpil grès oswa ki san grès.

Yogout.

Fwomaj.

Gade kisa m ka fè!

Kenbe m an sekirite ak an sante

Mete bagay ki danjere yo yon kote mwen pa ka rive tankou chodyè ak kaswòl cho, pil, medikaman, detèjan, ak nenpòt bagay ki kapab toufe mwen.

Mennen m kay dantis lan pou l egzamine dan mwen yo. Ede m bwose dan mwen omwen de fwa pa jou ak yon ti bwòs dan ki piti ak soup ak pat dantifris. Aprann mwen kijan pou m peze pat la.

Nou bezwen lave men nou souvan. Aprann mwen kijan pou m lave men m ak dlo tyèd ak savon. Mwen bezwen lave yo pandan omwen 20 segonn.

Se pou avèk mwen pandan moman m ap pase devan ekran epi entèraji avè m. Sonje, pou pwograme anpil moman san ekran nan jounen mwen.

Bay yon Tibebe 6-7 Mwa Manje

Bay manje pire nan kiyè ak nan yon bòl, jamè nan yon bibwon. Kòmanse ak legim an premye pou kèk jou anvan ou prezante manje annapre a.

Bay yon Tibebe 10-12 Mwa Manje

Lèt tete se sous nitrisyon ki pi enpòtan pou tibebe w la, menm apre ou kòmanse ofri l manje solid.

Bay yon Tibebe 8-9 Mwa Manje

Bay manje ki solid yo nan kiyè. Pa janm mete sereyal nan yon bibwon.

Konsèy

Mom new born home

LÈT TETE AK LÈT TIBEBE:

Anviwon 2-3 semèn, 6 semèn, 3 mwa, ak 6 mwa daj, ti bebe yo ka fè fas ak yon pouse kwasans lè yo manje pi souvan.

Pandan y ap grandi ti bebe yo ka kenbe plis lèt, kidonk lè ant chak repa vin gen plis eka epi yo pran mwens tan.

Pou anpeche l toufe, toujou kenbe tibebe w la lè w ap ba li manje. Pa janm soulve yon bibwon lè w ap bay manje.

Kòmanse ofri lèt antye lè tibebe w la gen yon lane.

Akademi Ameriken pou Pedyatri (American Academy of Pediatrics) rekòmande pou bay tete eksklizif pandan sis premye mwa yo epi kontinye bay tete pandan omwen 12 mwa ak plis.
feeding solid foods

BAY MANJE KI SOLID:

Rete tann pou w ofri manje solid jiskaske tibebe w la:

Pou anpeche l toufe, toujou kenbe tibebe w la lè w ap ba li manje. Pa janm soulve yon bibwon lè w ap bay manje.

Eseye yon sèl nouvo manje alafwa. Tann 5 jou anvan ou eseye yon lòt nouvo manje pou siveye alèji. Alèji ak yon manje ka gen ladan souf anlè, gratèl, oswa dyare.

Prezante manba anviwon 6 mwa. Gaye yon ti manba oswa nwa fen sou yon ti bonbon sèl. Veye tibebe w la pou wè si gen nenpòt reyaksyon pandan 2 èdtan apre yo.

Tibebe ki poko gen yon lane PA ta dwe bwè siwo myèl oswa manje ki ka lakòz yo toufe tankou nwa oswa rezen antye.

Tout tibebe yo diferan. Pale ak WIC oswa pwofesyonèl swen sante tibebe w la sou bezwen tibebe w la.

Endis Alimantasyon

Bay yon Tibebe 4-5 Mwa Manje

Anvan dan yo parèt, siye jansiv la ak yon twal mou, pwòp apre chak repa, espesyalman anvan li dòmi.

Bay yon Tibebe 0-3 Mwa Manje

Tibebe ki fenk fèt yo gen ti vant epi yo bezwen manje souvan. Nan premye semèn yo, ou ka bezwen reveye tibebe w la pou ba li manje si li dòmi pou plis pase 4 èdtan.
Pouse Kwasans
Anpil ti bebe rechiya pandan yon pouse kwasans epi yo vle fè plis tan ap tete epi pi souvan. Yo rele sa alimantasyon an grap. Sa a se fason tibebe w la ede w ogmante pwodiksyon lèt ou pou w ka reponn ak bezwen l yo. Sonje byen, plis tibebe w la ap pran tete, se plis kò w ap pwodui lèt.
Pouse kwasans ka rive nenpòt ki lè, epi chak ti bebe diferan.
Yo souvan rive nan laj sa yo:
two-three-weeks
2 jiska 3 Semèn
six-weeks
6 Semèn
three-months
3 Mwa
six-months
6 Mwa

Ki manje mwen ka jwenn?